fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu internetowego biegajacydietetyk.pl

Publikuje ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzę i przetwarzam dane osobowe w ramach prowadzonej przeze mnie działalności.


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem biegającydietetyk.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.


2. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Klaudia Czajczyńska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Ściechowie 73, 66-433 Lubiszyn, NIP 5993251424, REGON 387079941, zwana dalej administratorem.

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (dalej RODO).

4. Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • Swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila, Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.
 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na naszą stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.


5.  Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane w następujących przypadkach:
a) subskrypcja biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu świadczenia usług informacyjno-marketingowych drogą elektroniczną, zawierających informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym,
b) złożenie zamówienia na produkt, usługę, bądź publikację elektroniczną.


6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter) Użytkownik podaje adres poczty elektronicznej (e-mail).


7. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, usługę bądź publikację elektroniczną, Użytkownik podaje dane pozwalające na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej.


8. W niektórych przypadkach podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator może pobierać dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje w związku z umowami zawieranymi w ramach sklepu internetowego, bądź w związku ze świadczeniem usługi biuletynu informacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia lub subskrypcji biuletynu informacyjnego uniemożliwi ich realizację na rzecz Użytkownika.

Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych:
 1. w celu złożenia zamówienia,
 2. w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 3. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 4. monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 5. zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 6. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 7. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 8. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 9. badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 10. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 11. wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 12. integracja z portalem społecznościom;
 13. ewentualne płatności internetowe;
 14. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 7. datę urodzenia
 8. informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 9. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe,
 1. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne.
 2. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
 1. marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 2. realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je także na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa (np. sądy lub organy ścigania). Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?


1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez następujący okres czasu:
a) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są do czasu jej odwołania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.
b) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w granicach przewidzianych prawem.

Pliki Cookies


1. Sklep internetowy używa plików zwanych cookies, które zapisywane są na urządzeniu osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą ww. plików pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Pozwalają też na opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin.


2. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. Użytkownicy za pośrednictwem przeglądarek mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego może być ograniczone.


3. Sklep internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
1. Użytkownikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/404/224


2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Na koniec


1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.09.2020
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności.
3. Zmiana postanowień Polityki Prywatności obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.
4. We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności, a także ze wszystkimi pytaniami związanymi z danymi osobowymi prosimy o kontakt elektroniczny na adres kejsi7@poczta.onet.pl