fbpx

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH (E-BOOK)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.biegajacydietetyk.pl

Sprzedawcą jest Klaudia Czajczyńska z siedzibą w Ściechów 73, 66-433 Lubiszyn, numer NIP 599-325-14-24, numer REGON 387079941.

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. 
  5. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
  6. Towar – rzecz, produkt cyfrowy, E-book, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  7. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie Towarów na warunkach cenowych tam określonych.
  8. Cena sprzedaży to cena Towaru wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  10. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, bądź umowy licencyjnej.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów, korzystania z publikacji elektronicznych.
  2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
  3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Warunki techniczne
  1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
   2. dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
   3. dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta);
  2. Właściciel sklepu informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
  3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: kejsi7@poczta.onet.pl.
 4. Warunki formalne
  1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby na terenie RP:
   1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
   3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
  3. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
   1. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
   2. upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;
 5. Zamówienia
  1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
  2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
   1. wybór jednej lub kilku pozycji produktów, usług, publikacji elektronicznych lub e-book poprzez opcję „zamów”, „kup” bądź „dodaj do koszyka”;
   2. wybór polecenia „Przejdź do kasy”;
   3. wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
   4. wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
   5. wybór metody i dokonanie płatności;
  3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności adresu poczty elektronicznej.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
  5. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
  6. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.
  7. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
  8. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.
  9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Wszystkie ceny produktów, publikacji elektronicznych i e-book dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
  2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  3. Przy zamówieniu produktów i publikacji elektronicznych, E-book – przelew tradycyjny na rachunek bankowy mBank nr „42 1140 2004 0000 3302 8051 2402” bądź poprzez serwis płatności internetowych Przelewy24, zarządzany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, realizujący płatności na rzecz Klaudia Czajczyńska;
  4. Skorzystanie z wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowych wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 7. Realizacja zamówienia
  1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
  2. W przypadku zamówienia treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej treści cyfrowej:
   1. w odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej oraz e-book realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej instrukcję pobrania publikacji elektronicznej/e-book. Instrukcja pobrania publikacji elektronicznej/e-book wysyłana jest, zależnie od zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, niezwłocznie bądź po upływie 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia. Sprzedawca gwarantuje możliwość pobrania publikacji elektronicznej/e-book przez 14 dni od daty ich udostępnienia. Klient powinien w okresie wskazanym w zdaniu wcześniejszym pobrać i zachować pliki zamówionych publikacji elektronicznych/e-book na własnych nośnikach pamięci.
 8. VIII.Wymagania techniczne do korzystania z publikacji elektronicznych
  1. Każda publikacja elektroniczna i e-book opatrzona jest informacją o dostępnym formacie, w jakim doszło do zapisania informacji w pliku (np. PDF, EPUB).
  2. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje (nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności), że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku.
  3. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: kejsi7@poczta.onet.pl
 9. Licencja
  1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book dostępne w sklepie internetowy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
  2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej/e-book na własnych nośnikach pamięci.
  3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów publikacji elektronicznej w jakikolwiek sposób jest zabronione.
 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kejsi7@poczta.onet.pl
  4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 11. Odstąpienie od umowy
  1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 12. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
  3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.